Legal Notice

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Colibri / ABC-sites en haar afnemer en gelden voor alle hostingpakketten en aanvullende diensten.1. Definities.


1.1. Account: iedere gebruikersinterface waarmee Klant, na het invoeren van logingegevens, (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor en door Klant opgeslagen bestanden zelf.


1.2. Website: de website van Leverancier, bereikbaar via het domein genoemd in de aanhef van deze Algemene Voorwaarden.


1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.


1.4. Consument: Klant die handelt als natuurlijk persoon, niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.


1.5. Diensten: de producten en/of diensten die Leverancier aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.


1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.


1.7. Klantdata: alle gegevens die door Klant (of de eindgebruikers van de Diensten) worden opgeslagen via of met gebruik van de Diensten, of die anderszins door Klant (of de eindgebruikers van de Diensten) aan Leverancier beschikbaar worden gesteld.


1.8. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.


1.9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en Klant op grond waarvan Leverancier Diensten levert aan Klant en waar deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.


1.10. Overzicht Aanvullende Voorwaarden: het online overzicht van voorwaarden van derde partijen die, naast deze Algemene Voorwaarden, aanvullend van toepassing zijn op bepaalde Diensten.


1.11. Service Level Agreement: de eventuele tussen Partijen gesloten nadere overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de geleverde Diensten, welke gekoppeld wordt aan concrete en meetbare kernprestatie-indicatoren.1.12. Verwerkersovereenkomst: de eventuele tussen Partijen gesloten nadere overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de omgang met en beveiliging van persoonsgegevens, welke in een zodanig geval in de plaats treedt van Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden.


1.13. Werkdagen: de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en andere dagen waarvan Leverancier vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.


1.14. Werkuren: de openingstijden van Leverancier op Werkdagen, zoals aangegeven op de Website.2. Aanvang; duur
De Overeenkomst gaat in op het moment, dat door Afnemer een keuze is gemaakt voor een Webhostingpakket en de opdracht tot Hosting door Colibri is geaccepteerd. Afnemer gaat deze Overeenkomst aan voor tenminste 1 jaar met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Zie artikel 9 voor de opzeggings regels.3. Betalingen.

De vergoeding die Afnemer voor Hosting aan Colibri dient te voldoen is afhankelijk van het door Afnemer gekozen Webhostingpakket. Dit is inclusief de aanvraag (of verhuizing), registratie en het onderhoud van de domeinn(a)am(en) van Afnemer. Afnemer is de vergoeding per jaar vooraf verschuldigd, inclusief eventuele eenmalige kosten, en wel binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur. In geval van een betalingsachterstand schakelt Colibri een incassobureau in, waarvan de kosten geheel op afnemer verhaald zullen worden. Alle in de overeenkomsten/offertes en deze voorwaarden genoemde bedragen zijn in Euro (€) en exclusief 21% B.T.W. tenzij anders vermeld. Colibri behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. In geval Afnemer niet tijdig (binnen de factuurtermijn) de vergoeding heeft voldaan is Colibri gerechtigd, zonder dat zij daarbij schadeplichtig wordt en/of zonder dat dit voor Afnemer reden is om de overeenkomst te ontbinden, de hosting op te schorten. Eventuele domein verhuiscode's worden pas verstrekt als er geen openstaande facturen meer zijn tevens dient de afnemer bij het verhuizen van een domein, eigenaar te zijn van de te verhuizen domeinnaam.
4. Hosting.

Colibri zorgt voor de duur van de Overeenkomst ten behoeve van Afnemer voor Hosting. Colibri heeft afhankelijk van (de omvang van) het Webhostingpakket een vast aantal MB's harddiskruimte en e-mailadressen gereserveerd voor Afnemer. Het dataverkeer is gelimiteerd per maand afhankelijk van het Webhostingpakket. Eventueel niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Voor overschrijding van het dataverkeer wordt 2,50 euro per Gb in rekening gebracht. Deze afrekening vindt - indien dit aan de orde is - eenmaal per maand plaats.5. Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueelmisbruik) van de aan haar toegekende domeinnaam, e-mailadres en inloggegevens. Colibri is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voorzover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. De opdrachtgever zal de diensten niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbarefeiten danwel handelen in strijd met de strekking van deze overeenkomst. Het is de opdrachtgever onder meer niet toegestaan inbreuk te maken opintellectuele eigendomsrechten van derden, verspreidingvan geheime of vertrouwelijke informatie, verspreiden van onjuiste informatie, verspreiden van teksten en/of beeld-, geluidsmateriaal, dat kan wordenbeschouwd als een uiting van (danwel uitlokking van) racisme, (kinder)porno, seksuele intimidatie, discriminatie, belediging, vernieling, beschadigingof onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en softwarevan anderen alsmede het verspreiden van virussen danwel het anderszinsopzettelijk verstoren van communicatie of dataopslag door bijvoorbeeldspammen of hacken.6. Kwaliteit Hosting; aansprakelijheid

De onder deze overeenkomst door Colibri te leveren (hosting-)diensten zijn naar beste vermogen. Colibri is bij haar activiteiten (mede) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden of kan er sprake zijn van (andere) externe factoren (bijv. stroomstoringen, uitvallen hardware door virussen, boycotacties, wormen of Trojan Horses etc.), waar Colibri weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Naast gevallen van overmacht kan Colibri daarom niet garanderen, dat alle informatie storingsvrij en/of te allen tijde toegankelijk is voor Afnemer of derden, om wat voor een reden dan ook. Aansprakelijkheid van Colibri is dan ook uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde.7. Anti Spam beleid

Het is streng verboden e-mail adreslijsten te gebruiken of te verspreiden voor ongewenste elektronische post. Er mogen wel adreslijsten aangemaakt worden indien de respectievelijke eigenaars van hiervoor uitdrukkelijk de toestemming hebben verleent. De provider behoudt zich het recht voor om het account van de klant te deactiveren indien deze zich inlaat met dat soort praktijken. De klant aanvaardt om de provider schadeloos te stellen voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het onrechtmatig gebruik van elektronische gegevensoverdracht. Bulkmailings van een klant die in die de performantie van de systemen van de provider hinderen zullen bestreden worden. Accounts die zich hier schuldig aan zouden maken worden naar eigen inzichten van de provider gedeactiveerd. Onze gedeelde hosting producten zijn louter toegespitst op hosting en opslag. Het versturen van mailing kan enkel in zeer beperkte mate worden toegestaan, zolang het niet hinderlijk is voor andere hosting klanten.8. Persoonsgegevens.

Colibri zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om Persoonsgevens geheim en/of vertrouwelijk te houden. Colibri kan Persoonsgegevens van Afnemer om de volgende redenen verwerken: Facturering van Hosting; Beoordelen kredietwaardigheid Afnemer; Beheren van het netwerk van Colibri of het netwerk waar de servers van Colibri toe behoren of zullen gaan behoren; Signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik via de server of de webpagina's; Voldoen aan wettelijke verplichtingen; Levering van diensten waarbij Persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Behalve voorzover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal Colibri persoonsgegevens, zonder toestemming van de betrokkene, niet aan derden verstrekken, tenzij Colibri daartoe wettelijk is verplicht.
9. Opzegging.

Opzegging van overeenkomsten geschieden minimaal één maand voor ingang van de nieuwe contractperiode voor hosting (web, email, database e.d.) en domein en twee maanden voor ingang van de nieuwe contractperiode bij onze AntiSpam diensten.


Opzeggingen kunnen zowel schriftelijke worden gedaan als middels het service paneel te vinden op https://service.colibri.nl. zonder opzegging worden al onze overeenkomsten automatisch stilzwijgend verlengd met steeds opnieuw 1 jaar.


Indien Cliënt te laat is met opzeggen wordt deze gehouden aan automatische verlenging van het nieuwe contractjaar. Opzegging zal bovendien nimmer leiden tot restitutie. Client gaat er mee akkoord dat ook binnen de eerste zeven dagen van het contracttermijn geen aanspraak gemaakt kan worden op de wettelijke zeven dagen ontbindingstijd, mede omdat Leverancier binnen deze zeven dagen begint met nakoming van de overeenkomst.
10. Prijsbeleid.

De tussen Colibri en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Colibri is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.Colibri is te allen tijden gerechtigd om de hoogte van de overeengekomen vergoedingen en bijkomende kosten te wijzigen, zoals, maar niet beperkt tot, prijswijzigingen, van Derden Producten en Diensten en kostenverhogingen veroorzaakt door veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving. Een prijsverhoging treedt in werking 30 dagen, nadat Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van een dergelijke verhoging.


Colibri zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging, is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.11. Overig.

Colibri/ABCsites behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Colibri en Afnemer in overleg treden om nieuwe afspraken te maken, waarbij de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.12. Rechts- en Forumkeuze.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Colibri

Oude Braak 16a
1012 PS Amsterdam


Phone.: +31 (0)6-33677773
Email: contact@colibri.nl